پوستر فیلم  از عدلیه تا مشروطه

از عدلیه تا مشروطه

Az Adlieh Ta Mashroteh

مستندایرانی
.52دقیقه
مستند «از عدلیه تا مشروطه» روایتگر ارتباط میان پادشاهان و روحانیت است و در ادامه به چگونگی شکل‌ گیری حرکت عدالت خواهی و انحراف آن می‌ پردازد.

تصاویر و جزییات مستند از عدلیه تا مشروطه

 مستند از عدلیه تا مشروطه
 مستند از عدلیه تا مشروطه
 مستند از عدلیه تا مشروطه
 مستند از عدلیه تا مشروطه
 مستند از عدلیه تا مشروطه

عوامل سازنده مستند از عدلیه تا مشروطه

مهدی فرقانی
مهدی فرقانی
مهدی فرقانی
مجتبی دلجو
حامد بنابی

درباره مستند از عدلیه تا مشروطه

مستند «از عدلیه تا مشروطه» روایتگر ارتباط میان پادشاهان و روحانیت است و در ادامه به چگونگی شکل‌ گیری حرکت عدالت خواهی و انحراف آن می‌ پردازد.