پوستر فیلم  شبی در باغ

شبی در باغ

A Night at the Garden

فیلم کوتاهآمریکایی
.7دقیقه
فیلم کوتاه «شبی در باغ» به موضوعی در سال ۱۹۳۹ می پردازد. در این سال باغ میدان مدیسون نیویورک میزبان جمع کثیری از حدود ۲۰۰۰۰ آمریکایی بود که کاملا از ت...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم کوتاه شبی در باغ

Marshall Curry
Charlotte CookLaura Poitras
James Baxter
Marshall Curry

درباره فیلم کوتاه شبی در باغ

فیلم کوتاه «شبی در باغ» به موضوعی در سال ۱۹۳۹ می پردازد. در این سال باغ میدان مدیسون نیویورک میزبان جمع کثیری از حدود ۲۰۰۰۰ آمریکایی بود که کاملا از تاریخ ما محو شده اند.