پوستر فیلم  رویای مسی

رویای مسی

مستندایرانی
.45دقیقه
مستند «رویای مسی» درباره دنیای نوجوانان و کودکان امروز است که در رویا پردازی های کودکانه خود، آینده شان را شبیه کسانی مانند مسی یا رونالدو، ستاره های فوتبال جهان می بینند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند رویای مسی

امید توتونچی
عطا پناهی

خلاصه محتوا

مستند «رویای مسی» درباره دنیای نوجوانان و کودکان امروز است که در رویا پردازی های کودکانه خود، آینده شان را شبیه کسانی مانند مسی یا رونالدو، ستاره های فوتبال جهان می بینند.