پوستر فیلم  تراریخته: بذرهای نابودی

تراریخته: بذرهای نابودی

Transgenic

مستندایرانی
.42دقیقه
مستند "تراریخته" پیرامون محصولات دستکاری شده ژنتیکی است که با استفاده از انتقال یک یا دو ژن بین دو نوع موجود زنده مختلف به دست می آیند و مصرف آن ها مب...

عوامل سازنده مستند تراریخته: بذرهای نابودی

درباره مستند تراریخته: بذرهای نابودی

مستند "تراریخته" پیرامون محصولات دستکاری شده ژنتیکی است که با استفاده از انتقال یک یا دو ژن بین دو نوع موجود زنده مختلف به دست می آیند و مصرف آن ها مباحث مختلفی را میان اساتید و صاحب نظران حوزه بیوفناوری به وجود آورده است.