پوستر فیلم  سیخفیل

سیخفیل

فیلم کوتاهایرانی
.4دقیقه
فیلم کوتاه «سیخفیل» درباره جوانی است که در تلاش برای کمک به پسر بچه جهت رسیدن به خواسته اش است اما متوجه می شود اوضاع آن طور که می بیند نیست.

عوامل سازنده فیلم کوتاه سیخفیل

سامان غنائمی
حسین حقیقی
یاگو کانو

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «سیخفیل» درباره جوانی است که در تلاش برای کمک به پسر بچه جهت رسیدن به خواسته اش است اما متوجه می شود اوضاع آن طور که می بیند نیست.