پوستر فیلم  پرسوک

پرسوک

مستندایرانی
.36دقیقه
«پرسوک» داستان یک دختر آلمانی و یک زن بوشهری را به تصویر می کشد. هریک از این دو نفر، کمبودهایی را در زندگیشان دارند که در زندگی طرف مقابل نیز می بینند.

عوامل سازنده مستند پرسوک

خلاصه محتوا

«پرسوک» داستان یک دختر آلمانی و یک زن بوشهری را به تصویر می کشد. هریک از این دو نفر، کمبودهایی را در زندگیشان دارند که در زندگی طرف مقابل نیز می بینند.