ناموجود

ماده 61Madde 61

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  ماده 61

محصولایران
تجاوز و قوانین کیفری مربوط به آن، مدت هاست مورد بحث و چالشی غیر قابل حل برای حقوق دان ها و مراجع قانونی بوده است, در این روایت مستند به پرونده چهار تن از قربانیان تعرض، و روند کلی اجرای حکم آن ها پرداخته می شود.
فیلم‌های پیشنهادی