پوستر فیلم  کارآموز

کارآموز

.1ساعت و47دقیقه
فیلم «کارآموز» داستان «بن ویتاکر» پیرمرد 70 ساله ای است که همسرش فوت شده است، او می فهمد بازنشستگی چیزی که او انتظار داشته نیست. «بن» فرصتی دوباره پیدا می کند و به عنوان کارآموز مسن به استخدام شرکت فروش آنلاین لباس در می آید که توسط زنی جوان اداره می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کارآموز

Nancy Meyers
Nancy Meyers
Theodore Shapiro
Robert Leighton

خلاصه محتوا

فیلم «کارآموز» داستان «بن ویتاکر» پیرمرد 70 ساله ای است که همسرش فوت شده است، او می فهمد بازنشستگی چیزی که او انتظار داشته نیست. «بن» فرصتی دوباره پیدا می کند و به عنوان کارآموز مسن به استخدام شرکت فروش آنلاین لباس در می آید که توسط زنی جوان اداره می شود.