پوستر فیلم  ماهرخ

ماهرخ

مستندایرانی
.32دقیقه
مستند «ماهرخ» روایت سرگذشت عجیب یک زن ایرانی است که در سوریه ازدواج و به رغم مشکلات اجتماعی و قانونی خود و فرزندانش در آن جا زندگی می ‌کرد. وی بعد از حمله نیروهای تکفیری به سوریه، به عنوان یک اسیر ایرانی ارزشمند و قابل مبادله مورد توجه آن ها قرار گرفت و چند سال از زندگی ‌اش را در حال فرار از نیروهای داعشی گذراند.

عوامل سازنده مستند ماهرخ

خلاصه محتوا

مستند «ماهرخ» روایت سرگذشت عجیب یک زن ایرانی است که در سوریه ازدواج و به رغم مشکلات اجتماعی و قانونی خود و فرزندانش در آن جا زندگی می ‌کرد. وی بعد از حمله نیروهای تکفیری به سوریه، به عنوان یک اسیر ایرانی ارزشمند و قابل مبادله مورد توجه آن ها قرار گرفت و چند سال از زندگی ‌اش را در حال فرار از نیروهای داعشی گذراند.