پوستر فیلم  وحشی

وحشی

Fauve

فیلم کوتاهکانادایی
.16دقیقه
فیلم کوتاه «وحشی» داستانی در رابطه با بازی دو کودک و مجادله نفس گیر آن ها با طبیعت است.

بازیگران فیلم کوتاه وحشی

عوامل سازنده فیلم کوتاه وحشی

Jeremy Comte
Jeremy Comte
Brian D'Oliveira
Jeremy Comte

درباره فیلم کوتاه وحشی

فیلم کوتاه «وحشی» داستانی در رابطه با بازی دو کودک و مجادله نفس گیر آن ها با طبیعت است.