آلیتا: فرشته جنگ
بستن
پوستر فیلم  آلیتا: فرشته جنگ

آلیتا: فرشته جنگ

.1ساعت و57دقیقه
فیلم «آلیتا فرشته جنگ» در قرن بیست و ششم و سیصد سال بعد از یک فروپاشی اجتماعی بزرگ اتفاق می‌ افتد که توسط یک سرگرد جنگی شروع شده‌ است. فیلم درباره دختری «سایبورگ» تحت عنوان «آلیتا» است که در دنیای پسا رستاخیزی زندگی می کند و به طور کامل حافظه خود را از دست داده است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم آلیتا: فرشته جنگ

Robert Rodriguez
Jon LandauJames Cameron
Junkie XL

خلاصه محتوا

فیلم «آلیتا فرشته جنگ» در قرن بیست و ششم و سیصد سال بعد از یک فروپاشی اجتماعی بزرگ اتفاق می‌ افتد که توسط یک سرگرد جنگی شروع شده‌ است. فیلم درباره دختری «سایبورگ» تحت عنوان «آلیتا» است که در دنیای پسا رستاخیزی زندگی می کند و به طور کامل حافظه خود را از دست داده است.