پوستر فیلم  امام ما

امام ما

Our Imam

مستندایرانی
.22دقیقه
مستند «امام ما» روایتی از زندگی امام «خمینی» (ره) است. این مستند از دوران کودکی و نوجوانی امام شروع می شود و به دوران تحصیل و کسب علم ایشان در قم می پ...

عوامل سازنده مستند امام ما

درباره مستند امام ما

مستند «امام ما» روایتی از زندگی امام «خمینی» (ره) است. این مستند از دوران کودکی و نوجوانی امام شروع می شود و به دوران تحصیل و کسب علم ایشان در قم می پردازد.