پوستر فیلم  کتاب های پرنده آقای موریس لسمور

کتاب های پرنده آقای موریس لسمور

انیمیشنآمریکایی
.14دقیقه
انیمیشن «کتاب های پرنده آقای موریس لسمور» در مورد پسر بچه ای است که وارد کتاب خانه ای شده و به طور اسرار آمیز کتاب های داخل کتاب خانه، جان گرفته و وارد داستان اسرار آمیزی می شوند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن کتاب های پرنده آقای موریس لسمور

خلاصه محتوا

انیمیشن «کتاب های پرنده آقای موریس لسمور» در مورد پسر بچه ای است که وارد کتاب خانه ای شده و به طور اسرار آمیز کتاب های داخل کتاب خانه، جان گرفته و وارد داستان اسرار آمیزی می شوند.