پوستر فیلم  کتاب های پرنده آقای موریس لسمور

کتاب های پرنده آقای موریس لسمور

The Fantastic Flying Books of Mr Morris Lessmore

انیمیشنآمریکایی
.14دقیقه
انیمیشن «کتاب های پرنده آقای موریس لسمور» در مورد پسر بچه ای است که وارد کتاب خانه ای شده و به طور اسرار آمیز کتاب های داخل کتاب خانه، جان گرفته و وار...

تصاویر و جزییات انیمیشن کتاب های پرنده آقای موریس لسمور

 انیمیشن کتاب های پرنده آقای موریس لسمور
 انیمیشن کتاب های پرنده آقای موریس لسمور
 انیمیشن کتاب های پرنده آقای موریس لسمور
 انیمیشن کتاب های پرنده آقای موریس لسمور

عوامل سازنده انیمیشن کتاب های پرنده آقای موریس لسمور

درباره انیمیشن کتاب های پرنده آقای موریس لسمور

انیمیشن «کتاب های پرنده آقای موریس لسمور» در مورد پسر بچه ای است که وارد کتاب خانه ای شده و به طور اسرار آمیز کتاب های داخل کتاب خانه، جان گرفته و وارد داستان اسرار آمیزی می شوند.