اسرار آیت
بستن

اسرار آیتSecrets Of Ayatollah

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  اسرار آیت
پیش نمایش

کارگردان: جواد موگویی

محصولایران
مستند «اسرار آیت» در مورد پرونده همچنان مفتوح ترور شهید سید حسن آیت اشاره شده است که امکان ترور این شهید توسط منافقین را کمرنگ می کند.