اسرار آیت
بستن
پوستر فیلم  اسرار آیت

اسرار آیت

Secrets Of Ayatollah

مستندایرانی
.1ساعت و5دقیقه
مستند «اسرار آیت» در مورد پرونده همچنان مفتوح ترور شهید سید حسن آیت اشاره شده است که امکان ترور این شهید توسط منافقین را کمرنگ می کند.

تصاویر و جزییات مستند اسرار آیت

 مستند اسرار آیت
 مستند اسرار آیت
 مستند اسرار آیت
 مستند اسرار آیت

عوامل سازنده مستند اسرار آیت

جواد موگویی

درباره مستند اسرار آیت

مستند «اسرار آیت» در مورد پرونده همچنان مفتوح ترور شهید سید حسن آیت اشاره شده است که امکان ترور این شهید توسط منافقین را کمرنگ می کند.