پوستر فیلم  صحوری

صحوری

مستندایرانی
.43دقیقه
مستند «صحوری» روایت زندگی «احمد بن اسحاق قمی» نماینده امام «حسن عسکری (ع)» در قم است. این عالم بزرگوار در تبدیل شهر قم از کانون زرتشت به مرکز تشیع نقش به سزایی داشته است.

عوامل سازنده مستند صحوری

خلاصه محتوا

مستند «صحوری» روایت زندگی «احمد بن اسحاق قمی» نماینده امام «حسن عسکری (ع)» در قم است. این عالم بزرگوار در تبدیل شهر قم از کانون زرتشت به مرکز تشیع نقش به سزایی داشته است.