پوستر فیلم  تاسوکی

تاسوکی

Tasouki

فیلم کوتاهایرانی
.15دقیقه
فیلم کوتاه «تاسوکی» تاسوکی نام بیابانی مرزی است که در 24 اسفند 1384 کشتار وحشیانه ای در آن اتفاق افتاد. تروریست ها بعد از قتل عام شهروندان عادی و گروگ...

تصاویر و جزییات فیلم کوتاه تاسوکی

 فیلم کوتاه تاسوکی
 فیلم کوتاه تاسوکی
 فیلم کوتاه تاسوکی
 فیلم کوتاه تاسوکی
 فیلم کوتاه تاسوکی

عوامل سازنده فیلم کوتاه تاسوکی

درباره فیلم کوتاه تاسوکی

فیلم کوتاه «تاسوکی» تاسوکی نام بیابانی مرزی است که در 24 اسفند 1384 کشتار وحشیانه ای در آن اتفاق افتاد. تروریست ها بعد از قتل عام شهروندان عادی و گروگان گرفتن چند تن به آن سوی مرزها گریختند.