رمز و راز ملکهMystery Of The Queen

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  رمز و راز ملکه

کارگردان: مهدی نقویان

محصولایران
مستند «رمز و راز ملکه» که به ارکان حکومت «انگلیس» و چگونگی شکل گیری مقام ملکه در این کشور می پردازد ، پشت یکی از درهای کاخ «باکینگهام»، زنی زندگی می کند که حدود نیم قرن ا...