پوستر فیلم  در جست و جوی تاریخ گمشده

در جست و جوی تاریخ گمشده

مستندایرانی
.46دقیقه
مستند «در جست و جوی تاریخ گمشده» روایت بخش گمشده ای از تاریخ جنگ تحمیلی است که در آن نقش پر رنگ مهاجران افغانستانی در دفاع از ایران به تصویر کشیده شده است.

عوامل سازنده مستند در جست و جوی تاریخ گمشده

خلاصه محتوا

مستند «در جست و جوی تاریخ گمشده» روایت بخش گمشده ای از تاریخ جنگ تحمیلی است که در آن نقش پر رنگ مهاجران افغانستانی در دفاع از ایران به تصویر کشیده شده است.