پوستر فیلم  زنگ خطر

زنگ خطر

مستندایرانی
.6دقیقه
مستند «زنگ خطر» به بررسی سه چالش عمده بانکداری می پردازد و در آن پیرامون این چالش ها با فرهیختگان و صاحب نظران اقتصادی کشور مصاحبه شده است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند زنگ خطر

خلاصه محتوا

مستند «زنگ خطر» به بررسی سه چالش عمده بانکداری می پردازد و در آن پیرامون این چالش ها با فرهیختگان و صاحب نظران اقتصادی کشور مصاحبه شده است.