پوستر فیلم  زنگ خطر

زنگ خطر

Zang Khatar

مستندایرانی
.6دقیقه
مستند «زنگ خطر» به بررسی سه چالش عمده بانکداری می پردازد و در آن پیرامون این چالش ها با فرهیختگان و صاحب نظران اقتصادی کشور مصاحبه شده است.

تصاویر و جزییات مستند زنگ خطر

 مستند زنگ خطر
 مستند زنگ خطر
 مستند زنگ خطر
 مستند زنگ خطر
 مستند زنگ خطر

عوامل سازنده مستند زنگ خطر

درباره مستند زنگ خطر

مستند «زنگ خطر» به بررسی سه چالش عمده بانکداری می پردازد و در آن پیرامون این چالش ها با فرهیختگان و صاحب نظران اقتصادی کشور مصاحبه شده است.