گناهکاران
بستن
پوستر فیلم  گناهکاران

گناهکاران

فیلمایرانی
.1ساعت و33دقیقه
فیلم «گناهکاران» داستان با یک قتل مرموز شروع شده و دو پلیس که سابقه آشنایی ندارند، یکی در آستانه بازنشستگی، سرگرد «تدین» و دیگری افسری جوان به نام سرگرد «روانگر» ، برای بررسی این پرونده با هم همکار می شوند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم گناهکاران

خلاصه محتوا

فیلم «گناهکاران» داستان با یک قتل مرموز شروع شده و دو پلیس که سابقه آشنایی ندارند، یکی در آستانه بازنشستگی، سرگرد «تدین» و دیگری افسری جوان به نام سرگرد «روانگر» ، برای بررسی این پرونده با هم همکار می شوند.