گناهکاران
بستن

گناهکارانThe Sinners

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  گناهکاران
پیش نمایش

کارگردان: فرامرز قریبیان

محصولایران
فیلم «گناهکاران» داستان با یک قتل مرموز شروع شده و دو پلیس که سابقه آشنایی ندارند، یکی در آستانه بازنشستگی، سرگرد «تدین» و دیگری افسری جوان به نام سرگرد «روانگر» ، برای ...