پوستر فیلم  کوچولوی گرسنه

کوچولوی گرسنه

انیمیشنفرانسه ای
.5دقیقه
انیمیشن «کوچولوی گرسنه» داستان سگ کوچک گرسنه ای است که برای رسیدن به میوه ای از روی درخت از دوستش کمک می خواهد.

عوامل سازنده انیمیشن کوچولوی گرسنه

خلاصه محتوا

انیمیشن «کوچولوی گرسنه» داستان سگ کوچک گرسنه ای است که برای رسیدن به میوه ای از روی درخت از دوستش کمک می خواهد.