پوستر فیلم  پوستین وارونه - انجمن حجتیه

پوستین وارونه - انجمن حجتیه

Poostine Varoune

مستندایرانی
.1ساعت
مستند «پوستین وارونه - انجمن حجتیه» روایتی از دانش آموز سابق مدرسه علوی است که تصمیم می گیرد به بررسی خاستگاه و ریشه فکری مدرسه ای که سال ها در آن تحص...

عوامل سازنده مستند پوستین وارونه - انجمن حجتیه

درباره مستند پوستین وارونه - انجمن حجتیه

مستند «پوستین وارونه - انجمن حجتیه» روایتی از دانش آموز سابق مدرسه علوی است که تصمیم می گیرد به بررسی خاستگاه و ریشه فکری مدرسه ای که سال ها در آن تحصیل کرده بپردازد. مستند «پوستین وارونه» با دستمایه قرار دادن یکی ازموضوعات مهم تاریخ معاصر از جنبه تاریخی و فکری به مسأله «انجمن حجتیه» می پردازد.