پوستر فیلم  پر از بلوط

پر از بلوط

انیمیشنآمریکایی
.4دقیقه
سنجاب محبوب ما «اسکرت» باز هم برای پنهان کردن بلوطش میان هزاران بلوط دیگر دچار مشکل می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن پر از بلوط

خلاصه محتوا

سنجاب محبوب ما «اسکرت» باز هم برای پنهان کردن بلوطش میان هزاران بلوط دیگر دچار مشکل می شود.