پوستر فیلم  پر از بلوط

پر از بلوط

Gone Nutty

انیمیشنآمریکایی
.4دقیقه
سنجاب محبوب ما «اسکرت» باز هم برای پنهان کردن بلوطش میان هزاران بلوط دیگر دچار مشکل می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن پر از بلوط

درباره انیمیشن پر از بلوط

سنجاب محبوب ما «اسکرت» باز هم برای پنهان کردن بلوطش میان هزاران بلوط دیگر دچار مشکل می شود.