پوستر فیلم  اردوگاه روزانه پدر

اردوگاه روزانه پدر

.1ساعت و14دقیقه
فیلم «اردوگاه روزانه پدر» ماجرای دو پدر که از کار بی کار شده اند باید تا زمانی که کاری پیدا کنند در خانه مانده و از بچه هایشان مراقبت کنند. آنها تصمیم می گیرند که یک اردوگاه برای نگه داری بچه ها تاسیس کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم اردوگاه روزانه پدر

Fred Savage
Jim Dooley
Michel Aller

خلاصه محتوا

فیلم «اردوگاه روزانه پدر» ماجرای دو پدر که از کار بی کار شده اند باید تا زمانی که کاری پیدا کنند در خانه مانده و از بچه هایشان مراقبت کنند. آنها تصمیم می گیرند که یک اردوگاه برای نگه داری بچه ها تاسیس کنند.