پوستر فیلم  دالتون ها

دالتون ها

.20دقیقه
مجموعه انیمیشن «دالتون ها» داستان چهار برادر کودن و خلاف کار است که در تلاش برای فرار از زندان، در هر قسمت فرصت جدیدی را امتحان می کنند اما هر بار افتضاح به بار می آورند.
  • فصل اول
دالتون ها

فصل 1 . قسمت 1 20 دقیقه

دالتون ها

فصل 1 . قسمت 2 13 دقیقه

دالتون ها

فصل 1 . قسمت 3 19 دقیقه

دالتون ها

فصل 1 . قسمت 4 20 دقیقه

دالتون ها

فصل 1 . قسمت 5 19 دقیقه

دالتون ها

فصل 1 . قسمت 6 20 دقیقه

دالتون ها

فصل 1 . قسمت 7 20 دقیقه

دالتون ها

فصل 1 . قسمت 8 20 دقیقه

دالتون ها

فصل 1 . قسمت 9 14 دقیقه

دالتون ها

فصل 1 . قسمت 10 20 دقیقه

دالتون ها

فصل 1 . قسمت 11 20 دقیقه

دالتون ها

فصل 1 . قسمت 12 19 دقیقه

دالتون ها

فصل 1 . قسمت 13 20 دقیقه

دالتون ها

فصل 1 . قسمت 14 20 دقیقه

دالتون ها

فصل 1 . قسمت 15 19 دقیقه

دالتون ها

فصل 1 . قسمت 16 20 دقیقه

دالتون ها

فصل 1 . قسمت 17 18 دقیقه

دالتون ها

فصل 1 . قسمت 18 20 دقیقه

دالتون ها

فصل 1 . قسمت 19 20 دقیقه

دالتون ها

فصل 1 . قسمت 20 20 دقیقه

قسمت‌های بیشتر
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال دالتون ها

Charles Vaucelle
Marc Du Pontavice
Hervé Lavandier

خلاصه محتوا

مجموعه انیمیشن «دالتون ها» داستان چهار برادر کودن و خلاف کار است که در تلاش برای فرار از زندان، در هر قسمت فرصت جدیدی را امتحان می کنند اما هر بار افتضاح به بار می آورند.