مسروقه
بستن
پوستر فیلم  مسروقه

مسروقه

Stolen

مستندایرانی
.45دقیقه
مستند «مسروقه» روایتی تصویری از چگونگی سرقت خودرو توسط سارقین در سطح جامعه است و به بررسی علت و راهکارهایی در مواجهه با این مساله می پردازد.

تصاویر و جزییات مستند مسروقه

عوامل سازنده مستند مسروقه

محمد کارت
محمد کارت

درباره مستند مسروقه

مستند «مسروقه» روایتی تصویری از چگونگی سرقت خودرو توسط سارقین در سطح جامعه است و به بررسی علت و راهکارهایی در مواجهه با این مساله می پردازد.