پوستر فیلم  آخرین صعود بزرگ

آخرین صعود بزرگ

مستندانگلیسی
.56دقیقه
مستند «آخرین صعود بزرگ» روایتی از کوه نوردانی است که قصد دارند به قطب جنوب (آنتارکتیکا) سفر کنند تا یکی از قله های آن را فتح کنند. در این مستند شاهد چالش و سختی های آن ها در این مسیر هستیم.

عوامل سازنده مستند آخرین صعود بزرگ

Alastair Lee
Duncan Prestbury
Dean McGinnes

خلاصه محتوا

مستند «آخرین صعود بزرگ» روایتی از کوه نوردانی است که قصد دارند به قطب جنوب (آنتارکتیکا) سفر کنند تا یکی از قله های آن را فتح کنند. در این مستند شاهد چالش و سختی های آن ها در این مسیر هستیم.