سمفونی مرگ
بستن
پوستر فیلم  سمفونی مرگ

سمفونی مرگ

Samfoni Marg

مستندایرانی
.15دقیقه
مستند «سمفونی مرگ» به قلیان و مسائل پیرامون قلیان کشیدن می پردازد.

تصاویر و جزییات مستند سمفونی مرگ

عوامل سازنده مستند سمفونی مرگ

محمد کارت
محمد کارت
صبا ندایی

درباره مستند سمفونی مرگ

مستند «سمفونی مرگ» به قلیان و مسائل پیرامون قلیان کشیدن می پردازد.