پوستر فیلم  سرباز

سرباز

Soldier

فیلم کوتاهایرانی
.2دقیقه
فیلم کوتاه «سرباز» درباره روایت دستی است که در روزگار ما با صلابت ترین بود.

تصاویر و جزییات فیلم کوتاه سرباز

 فیلم کوتاه سرباز
 فیلم کوتاه سرباز
 فیلم کوتاه سرباز
 فیلم کوتاه سرباز

عوامل سازنده فیلم کوتاه سرباز

محمد پایدار
محمد جواد موحد

درباره فیلم کوتاه سرباز

فیلم کوتاه «سرباز» درباره روایت دستی است که در روزگار ما با صلابت ترین بود.