ناموجود

شناسایی‏Identification‏

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  شناسایی

کارگردان: محمدرضا اعلامی

محصولایران
جمشید طهماسبی، متخصص کامپیوتر است و با همسر و پسرش زندگی آرام و روی هم رفته خوبی دارد. روزی نامه‌ ای دریافت می‌ کند که در آن اشخاصی که خود را پسرعمویش نامیده‌ اند، از او دعوت کرده‌ اند که به دیدارشان برود. این نامه بدواً از جانب جمشید طهماسبی یک شوخی تلقی می‌ شود...
فیلم‌های پیشنهادی