پوستر فیلم  استشهادی برای خدا‏

استشهادی برای خدا‏

فیلمایرانی
.1ساعت و29دقیقه
فیلم «استشهادی برای خدا‏» داستان «فتحی» راهبان قدیمی قطار است که در روزهای پایانی زندگی اش، برای جبران اتفاقات گذشته به روستای زادگاه خود باز می گردد. او در صدد استشهادی برای خداست تا آسوده بمیرد.

عوامل سازنده فیلم استشهادی برای خدا‏

خلاصه محتوا

فیلم «استشهادی برای خدا‏» داستان «فتحی» راهبان قدیمی قطار است که در روزهای پایانی زندگی اش، برای جبران اتفاقات گذشته به روستای زادگاه خود باز می گردد. او در صدد استشهادی برای خداست تا آسوده بمیرد.