پوستر فیلم  قرار پنجشنبه

قرار پنجشنبه

فیلم کوتاهایرانی
.2دقیقه
فیلم کوتاه «قرار پنجشنبه» نگاهی که گاهی وقت ها می شود، لذت در کنار هم بودن را با از دست ندادن عزیزان و محبت به یکدیگر تجربه کرد این حس را در شما ایجاد می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کوتاه قرار پنجشنبه

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «قرار پنجشنبه» نگاهی که گاهی وقت ها می شود، لذت در کنار هم بودن را با از دست ندادن عزیزان و محبت به یکدیگر تجربه کرد این حس را در شما ایجاد می کند.