پوستر فیلم  همه دختران من

همه دختران من

فیلمایرانی
.1ساعت و27دقیقه
فیلم «همه دختران من» داستان فردی است به اسم «اسفندیار رویینی» که صاحب شش فرزند دختر است و انتظار فرزند هفتم را می کشد. اما فرزند هفتم نیز دختر است. «اسفندیار» پس از آن که از دریافت مساعده از اداره اش ناامید می شود، به شرکت مهندسان مشاور مراجعه می کند که در آن جا در ازای بهره ماهانه سرمایه گذاری کرده است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم همه دختران من

خلاصه محتوا

فیلم «همه دختران من» داستان فردی است به اسم «اسفندیار رویینی» که صاحب شش فرزند دختر است و انتظار فرزند هفتم را می کشد. اما فرزند هفتم نیز دختر است. «اسفندیار» پس از آن که از دریافت مساعده از اداره اش ناامید می شود، به شرکت مهندسان مشاور مراجعه می کند که در آن جا در ازای بهره ماهانه سرمایه گذاری کرده است.