پوستر فیلم  ننه قربون

ننه قربون

Nane Ghorboon

مستندایرانی
.46دقیقه
مستند «ننه قربون» صحبت زنانی است که در پشت جبهه، مشغول تدارکات برای رزمندگانی بودند که به منظور مقابله همه جانبه با دشمن متجاوز می جنگیدند.

عوامل سازنده مستند ننه قربون

یاسر عرب
سید سلیم غفوری
یاسر عرب

درباره مستند ننه قربون

مستند «ننه قربون» صحبت زنانی است که در پشت جبهه، مشغول تدارکات برای رزمندگانی بودند که به منظور مقابله همه جانبه با دشمن متجاوز می جنگیدند.