پوستر فیلم  عصر شیرین

عصر شیرین

سریالایرانی
.55دقیقه
برنامه ترکیبی «عصر شیرین» با هدف ایجاد حال خوب در خانواده‌ های ایرانی ساخته شده، و به صورت ویژه به مسائل مرتبط با زن و نقش‌ های متعدد و مهمش در خانواده می پردازد. موضوعات و گفتگو‌ های این برنامه به زنان کمک می کند تا در هر جایگاهی که هستند، درک بهتری از خود و موقعیت شان داشته باشند.
تصاویر و جزییات

خلاصه محتوا

برنامه ترکیبی «عصر شیرین» با هدف ایجاد حال خوب در خانواده‌ های ایرانی ساخته شده، و به صورت ویژه به مسائل مرتبط با زن و نقش‌ های متعدد و مهمش در خانواده می پردازد. موضوعات و گفتگو‌ های این برنامه به زنان کمک می کند تا در هر جایگاهی که هستند، درک بهتری از خود و موقعیت شان داشته باشند.