پوستر فیلم  بالشها

بالشها

سریالایرانی
.52دقیقه
سریال «بالشها» داستان بالش هایی است که از دست کسانی که تا لنگ ظهر می خوابند خسته شده اند و می خواهند علیه آن ها اعلان جنگ کنند. این سریال داستان نبرد انسان ها و بالش ها است.

عوامل سازنده سریال بالشها

خلاصه محتوا

سریال «بالشها» داستان بالش هایی است که از دست کسانی که تا لنگ ظهر می خوابند خسته شده اند و می خواهند علیه آن ها اعلان جنگ کنند. این سریال داستان نبرد انسان ها و بالش ها است.