پوستر فیلم  بالشها

بالشها

Pillows

سریالایرانی
.52دقیقه
سریال «بالشها» داستان بالش هایی است که از دست کسانی که تا لنگ ظهر می خوابند خسته شده اند و می خواهند علیه آن ها اعلان جنگ کنند. این سریال داستان نبرد ...

تصاویر و جزییات سریال بالشها

 سریال بالشها
 سریال بالشها
 سریال بالشها
 سریال بالشها
 سریال بالشها

عوامل سازنده سریال بالشها

درباره سریال بالشها

سریال «بالشها» داستان بالش هایی است که از دست کسانی که تا لنگ ظهر می خوابند خسته شده اند و می خواهند علیه آن ها اعلان جنگ کنند. این سریال داستان نبرد انسان ها و بالش ها است.