پوستر فیلم  امیرکبیر

امیرکبیر

سریالایرانی
.57دقیقه
سریال «امیرکبیر» به زندگی نامه این شخص که یکی از صدر اعظم های ایران در دوره ناصرالدین‌ شاه قاجار است می پردازد و در هر قسمت به وقایع اتفاق افتاده آن دوران و چگونگی تاسیس مدرسه دارالفنون پرداخته شده است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال امیرکبیر

خلاصه محتوا

سریال «امیرکبیر» به زندگی نامه این شخص که یکی از صدر اعظم های ایران در دوره ناصرالدین‌ شاه قاجار است می پردازد و در هر قسمت به وقایع اتفاق افتاده آن دوران و چگونگی تاسیس مدرسه دارالفنون پرداخته شده است.