اینجا چراغی روشن استHere a Shining Light

لیست من
پوستر فیلم  اینجا چراغی روشن است

محصولایران

این محتوا به درخواست مالک آن، موقتاً از دسترس خارج شده است.

فیلم «اینجا چراغی روشن است» درباره «قدرت» یک پسر جوان معلول و ساده است. او با یک نگهبان امام زاده در یک روستا زندگی می کند. نگهبان فکر می کند که مردم روستا نسبت به امام ز...