پوستر فیلم  دوردست ها

دوردست ها

سریالایرانی
.44دقیقه
داستان سریال «دوردست ها» زخم کهنه ای است که با گذشت چندین سال دوباره سر باز کرده است. کارخانه روغن سازی دو شریک به نام های «رسول» و «صادق» دچار بحران مالی می شود. در این هنگام، شخصی با خرید سهم صادق به رسول نزدیک می شود و در صدد ضربه زدن به او و انتقام است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال دوردست ها

خلاصه محتوا

داستان سریال «دوردست ها» زخم کهنه ای است که با گذشت چندین سال دوباره سر باز کرده است. کارخانه روغن سازی دو شریک به نام های «رسول» و «صادق» دچار بحران مالی می شود. در این هنگام، شخصی با خرید سهم صادق به رسول نزدیک می شود و در صدد ضربه زدن به او و انتقام است.