پوستر فیلم  عبد بطاط

عبد بطاط

مستندایرانی
.22دقیقه
مستند «عبد بطاط» درباره «محمد عبد بطاط» عکاس و خبرنگار مستقل عراقی است. او همزمان با نخستین روز های جنگ تحمیلی ارتش عراق علیه ایران، در صحنه های مختلف نبرد حضوری مستقیم داشت. با او به مشاهده عکس ها و بیان خاطراتش در شهر بصره می نشینیم.

عوامل سازنده مستند عبد بطاط

رضا برجی
سید سلیم غفوری

خلاصه محتوا

مستند «عبد بطاط» درباره «محمد عبد بطاط» عکاس و خبرنگار مستقل عراقی است. او همزمان با نخستین روز های جنگ تحمیلی ارتش عراق علیه ایران، در صحنه های مختلف نبرد حضوری مستقیم داشت. با او به مشاهده عکس ها و بیان خاطراتش در شهر بصره می نشینیم.