پوستر فیلم  استادیوم سیاسی

استادیوم سیاسی

Political Stadium

مستندایرانی
.47دقیقه
مستند «استادیوم سیاسی» به بررسی علل و نتایج انقلاب فرهنگی می پردازد و در این مستند با دانشجویان و مدیران وقت مصاحبه می گردد.

عوامل سازنده مستند استادیوم سیاسی

ایمان گودرزی
احمد شفیعی

درباره مستند استادیوم سیاسی

مستند «استادیوم سیاسی» به بررسی علل و نتایج انقلاب فرهنگی می پردازد و در این مستند با دانشجویان و مدیران وقت مصاحبه می گردد.