پوستر فیلم  آخرین تک شاخ

آخرین تک شاخ

انیمیشنانگلیسی
.1ساعت و16دقیقه
تک ‌شاخی به ناگاه در می یابد آخرین بازمانده از این نوع است و چون نمی‌تواند موضوع «آخرین تک شاخ» بودن را باور کند در جست جوی دیگر تک ‌شاخ‌ها برمی ‌آید و در این راه اتفاقات گوناگونی برایش رقم می‌خورد.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن آخرین تک شاخ

Jules BassArthur Rankin Jr.
Jules BassArthur Rankin Jr.
Peter S. Beagle
Jimmy Webb
Tomoko Kida

خلاصه محتوا

تک ‌شاخی به ناگاه در می یابد آخرین بازمانده از این نوع است و چون نمی‌تواند موضوع «آخرین تک شاخ» بودن را باور کند در جست جوی دیگر تک ‌شاخ‌ها برمی ‌آید و در این راه اتفاقات گوناگونی برایش رقم می‌خورد.