پوستر فیلم  دوقلوهای افسانه ای

دوقلوهای افسانه ای

.20دقیقه
انیمیشن «دوقلوهای افسانه ای» داستان «جولز» یک پسر چینی و «جولی» یک دختر انگلیسی است که از والدینی متفاوت ولی در یک ساعت و در یک مکان متولد شده اند و مادران آن ها در هنگام تولدشان از دنیا رفته اند. این دو با گرفتن دست های یکدیگر نیرویی ماورایی پیدا می کنند و در سرنوشت آن ها مقدر شده که با نیروی خود به حکومت ظالمانه امپراطوری چین پایان دهند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده سریال دوقلوهای افسانه ای

Jean Morisse
Hiroshi SaotomeShigeru Akagawa
Jean Chalopin

خلاصه محتوا

انیمیشن «دوقلوهای افسانه ای» داستان «جولز» یک پسر چینی و «جولی» یک دختر انگلیسی است که از والدینی متفاوت ولی در یک ساعت و در یک مکان متولد شده اند و مادران آن ها در هنگام تولدشان از دنیا رفته اند. این دو با گرفتن دست های یکدیگر نیرویی ماورایی پیدا می کنند و در سرنوشت آن ها مقدر شده که با نیروی خود به حکومت ظالمانه امپراطوری چین پایان دهند.