پوستر فیلم  امنیت غذایی

امنیت غذایی

Food security

سریالایرانی
.27دقیقه
مستند «امنیت غذایی» موضوعات مربوط به تولید گوشت مرغ از شروع فرآیند رشد جوجه تا بهره برداری از گوشت آن و هم چنین تولید محصولات کشاورزی را به تصویر کشید...

تصاویر و جزییات سریال امنیت غذایی

 سریال امنیت غذایی
 سریال امنیت غذایی
 سریال امنیت غذایی
 سریال امنیت غذایی
 سریال امنیت غذایی

عوامل سازنده سریال امنیت غذایی

درباره سریال امنیت غذایی

مستند «امنیت غذایی» موضوعات مربوط به تولید گوشت مرغ از شروع فرآیند رشد جوجه تا بهره برداری از گوشت آن و هم چنین تولید محصولات کشاورزی را به تصویر کشیده است.