پوستر فیلم  امنیت غذایی

امنیت غذایی

سریالایرانی
.27دقیقه
مستند «امنیت غذایی» موضوعات مربوط به تولید گوشت مرغ از شروع فرآیند رشد جوجه تا بهره برداری از گوشت آن و هم چنین تولید محصولات کشاورزی را به تصویر کشیده است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال امنیت غذایی

خلاصه محتوا

مستند «امنیت غذایی» موضوعات مربوط به تولید گوشت مرغ از شروع فرآیند رشد جوجه تا بهره برداری از گوشت آن و هم چنین تولید محصولات کشاورزی را به تصویر کشیده است.