پوستر فیلم  رو در رو

رو در رو

Face to Face

سریالایرانی
.1ساعت و9دقیقه
برنامه ترکیبی «رو در رو» به مجری گری «امیرحسین ثابتی» و با حضور شخصیت های علمی، سیاسی و مذهبی، گفت و گوهایی در مورد مسائل جامعه و سیاست ترتیب می دهد.

تصاویر و جزییات سریال رو در رو

 سریال رو در رو
 سریال رو در رو
 سریال رو در رو
 سریال رو در رو
 سریال رو در رو

عوامل سازنده سریال رو در رو

درباره سریال رو در رو

برنامه ترکیبی «رو در رو» به مجری گری «امیرحسین ثابتی» و با حضور شخصیت های علمی، سیاسی و مذهبی، گفت و گوهایی در مورد مسائل جامعه و سیاست ترتیب می دهد.