پوستر فیلم  رو در رو

رو در رو

سریالایرانی
.1ساعت و9دقیقه
برنامه ترکیبی «رو در رو» به مجری گری «امیرحسین ثابتی» و با حضور شخصیت های علمی، سیاسی و مذهبی، گفت و گوهایی در مورد مسائل جامعه و سیاست ترتیب می دهد.

عوامل سازنده سریال رو در رو

خلاصه محتوا

برنامه ترکیبی «رو در رو» به مجری گری «امیرحسین ثابتی» و با حضور شخصیت های علمی، سیاسی و مذهبی، گفت و گوهایی در مورد مسائل جامعه و سیاست ترتیب می دهد.