پوستر فیلم  اجاره نشین ها

اجاره نشین ها

The Tenants

فیلمایرانی
.1ساعت و49دقیقه
فیلم «اجاره نشین ها» داستان مستاجرین یک آپارتمان در حاشیه شهر تهران است که بدون وارث مانده و مباشر مالک درگذشته آپارتمان که خود نیز ساکن همین ساختمان ...

عوامل سازنده فیلم اجاره نشین ها

درباره فیلم اجاره نشین ها

فیلم «اجاره نشین ها» داستان مستاجرین یک آپارتمان در حاشیه شهر تهران است که بدون وارث مانده و مباشر مالک درگذشته آپارتمان که خود نیز ساکن همین ساختمان است قصد تصاحب آن را دارد.