پوستر فیلم  اجاره نشین ها

اجاره نشین ها

فیلمایرانی
.1ساعت و49دقیقه
فیلم «اجاره نشین ها» داستان مستاجرین یک آپارتمان در حاشیه شهر تهران است که بدون وارث مانده و مباشر مالک درگذشته آپارتمان که خود نیز ساکن همین ساختمان است قصد تصاحب آن را دارد.

عوامل سازنده فیلم اجاره نشین ها

خلاصه محتوا

فیلم «اجاره نشین ها» داستان مستاجرین یک آپارتمان در حاشیه شهر تهران است که بدون وارث مانده و مباشر مالک درگذشته آپارتمان که خود نیز ساکن همین ساختمان است قصد تصاحب آن را دارد.